LICENČNÍ SMLOUVA NA DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PRODUKTY

Poskytovatel licence/autor
Veronika Kolářová
Nad Mazankou 30, Praha 8
info@marketackanavolnenoze.cz
IČ: 02604329

Nabyvatel licence/kupující
Kupující na základě objednávky

Veškeré digitální produkty, které jsou dostupné k zakoupení na webu www.marketackanavolnenoze.cz jsou chráněny autorským právem.

K Digitálním vzdělávacím produktům poskytuji Kupujícímu licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou (není-li uvedeno v rámci popisu daného produktu jinak), počínaje dnem jejich doručením po řádné úhradě celé kupní ceny.

Digitální vzdělávací produkty ani jejich obsah není možné bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále kopírovat, šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie.

Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. V případě porušení se Kupující zavazuje uhradit Poskytovateli licence pokutu v hodnotě 100 000 Kč.

Licenční smlouva nabývá platnosti dnem doručením Digitálních vzdělávacích produktů po řádné úhradě celé kupní ceny na účet Poskytovatele.

V Praze dne 18.3.2023
Poskytovatel licence Veronika Kolářová